157 notes
#saint seiya omega #saint seiya #Aries Kiki #Libra Genbu #Capricorn Ionia #Leo Mycenae #Kiki #Genbu #Mycenae #Ionia
✂ Theme by Faluvtha