Aries Kiki, Taurus Harbinger & Gemini Paradox Ω

153 notes
#saint seiya omega #saint seiya #Aries Kiki #Taurus Harbinger #gemini paradox #gold saints #kiki #Harbinger #paradox #CDZ #cavaleiros do zodíaco
✂ Theme by Faluvtha